Wspieranie młodzieży na rynku pracy - fundusze UE

Ministerstwo Rozwoju przedstawia raporty, które są rekomendacjami dla instytucji rynku pracy. Wskazują najbardziej skuteczne metody dotarcia do osób młodych oraz najbardziej efektywne i miarodajne kierunki wspierania młodzieży. MR zachęca wszystkie instytucje rynku pracy do wykorzystywania rekomendacji przy projektowaniu wsparcia dla młodzieży w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Dzięki rekomendacjom instytucje rynku pracy mogą zaplanować wsparcie, które w najbardziej efektywny sposób pozwoli dotrzeć do młodzieży i udzielić jej właściwie ukierunkowanej pomocy, m.in. w ramach konkursów ogłaszanych w Osi I Osoby młode na rynku pracy Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Rekomendacje wypracowały partnerstwa utworzone w każdym województwie (rekomendacje dot. województwa zachodniopomorskiego są w przygotowaniu) w ramach projektów konkursowych wyłonionych do dofinansowania przez MRPiPS w ramach działania 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, PO WER.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich 2014-2020

Więcej:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Rekomendacje-dla-instytucji-rynku-pracy-dotyczace-wspierania-mlodziezy-na-rynku-pracy 

Media społecznościowe:

Polecam: